Maria Biesu

RAPORTUL CONDUCERII

 

I.P. Teatrul National de Opera si Balet ”Maria Bieşu” pentru anul 2023

   

In anul 2023 au fost înregistrate următoarele categorii semnificative de venituri prezentate

în tabelul 1.

 

Tabelul 1

Informaţii privind structura veniturilor din vânzări

 

Nr.

crt.

Venituri

Suma,

lei

Pondere (%)

1.

Venituri din vânzarea biletelor teatral-concertistice

4 630 785,00

7,0

2.

Venituri din contracte de leasing

9 622 452,00

14,5

3.

Venituri din subvenţii acordate de Ministerul Culturii pentru remunerarea muncii şi a contribuţiilor asigurărilor sociale

40 035 452,00

60,7

4.

Venituri din servicii teatral-concertistice, turnee internaţionale

7 840 793,00

11,8

5.

Venituri din realizarea programelor teatrale

7 187,00

0,1

6.

Venituri din subventii acordate de către Ministerul Culturii pentru desfăşurarea Festivalului Internaţional de Operă şi Balet ”Maria Bieşu”

1 783 673,00

2,7

7.

Venituri din servicii teatral-concertistice aferente desfasurarii Festivalelor DescOpera şi Mărţisor

429 417,00

0,8

8.

Venituri obţinute din prezentarea spectacolelor de operă şi balet în cadrul Festivalului Internaţional Crescendo

148 591,00

0,2

9.

Venituri obţinute din organizarea de către Uniunea Muzicienilor a spectacolului ”Istorii în stil Tango”

36 594,00

0,1

10.

Venituri obtinute din organizarea evenimentului cultural ”Limba Noastră cea Romană”

60 000,00

0,1

11.

Venituri obtinute din refacturarea cheltuielilor suportate în perioada desfăşurării evenimentului cultural ”Sunetele Ucrainei” şi organizarea evenimentului cultural ”Sunetele Ucrainei”

86 524,00

0,1

12.

Venituri din comercializarea biletelor teatral- concertistice prin intermediul casei teatrale a entităţii

37 867,00

0,1

13.

Venituri din subvenţionarea executată de către Ministerul Culturii privind energia termică

400 000,00

0,6

14.

Venituri din alocarea grantului de către Ministerul Culturii privind montarea spectacolului ”Sylfida”

344 730,00

0,5

15.

Venituri din alocarea grantului de către Ministerul Culturii privind reabilitarea căilor de evacuarea spectatorilor

169 540,00

0,3

 

16.

Venituri din sponsorizarea efectuată de către S.A. Orange Moldova privind desfăşurarea Festivalului Internaţional de Operă şi Balet ”Maria Bieşu”

130 000,00

0,4

 

Total venituri

65 976 846,00

100,0

Pe parcursul anului 2023, I.P. Teatrul National de Opera şi Balet ”Maria Bieşu” a înregistrat venituri totale în valoare de 65 976 846 lei. Cota cea mai mare în totalul veniturilor revine veniturilor din prestarea serviciilor (85,5%); ponderea veniturilor obţinute din contractele de leasing constituie 14,5%. Activitatea operaţională a entităţii include următoarele tipuri de venituri: venituri obţinute din activităţi de spectacole - cultivarea în masă a artei teatrale clasice, venituri obţinute din sponsorizări din partea persoanelor juridice, venituri obţinute din subvenţiile privind remunerarea muncii şi a contribuţiilor sociale, venituri obţinute din subvenţiile privind organizarea şi desfăşurarea Festivalului Internaţional de Operă şi Balet ”Maria Bieşu”, Festivalului DescOpera, Festivalului Mărţisor, venituri obţinute din comercializarea biletelor teatral - concertistice prin intermediul casei teatrale a entităţii, venituri obţinute din alocarea grantului de către Ministerul Culturii privind montarea spectacolelor şi a reabilitării căilor de evacuarea spectatorilor.

Genul principal de activitate reprezintă activităţi de spectacole cu cota de 7,0% în totalul vânzărilor pe teritoriul tării şi cu cota de 11,8% în totalul vânzărilor peste hotarele tării, privind desfăsurarea turneelor internaţionale. Ponderea de venituri obţinute din sponsorizări din partea persoanelor juridice şi venituri obţinute din subvenţiile privind organizarea şi desfăşurarea Festivalului Internaţional ”Maria Bieşu” constituie 0,4% şi respectiv 2,7%. Valoarea veniturilor obţinute din subvenţionarea efectuată de către Ministerul Culturii privind energia termică, montarea spectacolului de balet ”Sylfida” şi reabilitarea căilor de evacuare a spectatorilor revine o cotă nesemnificativă de 1,4% în totalul veniturilor din vânzări. Mărimea altor venituri constituie 1,5% în totalul veniturilor din vânzări. Veniturilor obţinute din subvenţiile privind remunerarea muncii şi a contribuţiilor sociale revine cota de 60,7%.

Performanţele financiare înregistrate de entitate în perioada de gestiune au contribuit şi la îmbunătăţirea poziţiei fmanciare a entităţii. Astfel, în structura patrimoniului controlat de entitate predomină imobilizările corporale, inclusiv mijloacele fixe, cota cărora la finele anului 2023 a constituit 89,74% din totalul activelor sau cu 0,85 p.p. mai mult decât la finele anului precedent (Tabelul 2). Majorarea nesemnificativă se explică prin realizarea lentă a procesului de renovare a potenţialului tehnic existent în cadrul entităţii, aceasta fiind o condiţie absolut necesară pentru prestarea serviciilor teatral-concertistice şi desfăşurarea cu succes a activităţii operaţionale.

Un aspect distructiv, ce caracterizează modificările care au avut loc în structura patrimoniului entităţii constă în faptul că, cota creanţelor curente a sporit de la 1,30% la 1,62% sau cu 0,32 p.p. Cota creanţelor curente nu este semnificativă.

 

Tabelul 2

 

Structura activelor şi surselor de finanţare a acestora a I.P. Teatrul National de Opera şi

   

Indicatori

La finele anului 2022 (lei)

La finele anului 2022 (%)

La finele anului 2023 (lei)

La finele anului 2023 (%)

Imobilizări

necorporale

44 889,00

0,05

27 222,00

0,03

Imobilizări

corporale

81 459 987,00

88,89

80 800 247,00

89,74

Stocuri

6 477 202,00

7,07

6 098 472,00

6,77

Creanţe curente şi alte active circulante

1 189 519,00

1,30

1 455 977,00

1,62

Numerar si documente băneşti

2 460 429,00

2,69

1 651 349,00

1,84

Total active

91 636 026,00

100,00

90 033 267,00

100,00

Capital propriu

21 465 930,00

23,43

15 652 784,00

17,39

Datorii pe termen lung

58 807 800,00

64,17

58 807 800,00

65,32

Datorii curente

11 362 296,00

12,40

15 572 683,00

17,29

Total pasive

91 636 026,00

100,00

90 033 267,00

100,00

Datele bilanţului atestă o modificare esenţială în cursul anului 2023 privind dependenţa financiară a I.P. Teatrul National de Opera şi Balet ”Maria Bieşu” de sursele împrumutate. Astfel, dacă la începutul perioadei de gestiune curente, capitalul propriu a constituit doar 23,43% din totalul pasivelor, la sfârşit reprezintă - 17,39%, ceea ce nu depăşeşte nivelul de siguranţă (50%).

Totuşi, din punct de vedere al capacităţii de plată, la finele anului 2023 I P. Teatrul National de Opera şi Balet ”Maria Bieşu” nu dispune de active circulante suficiente pentru achitarea datoriilor curente. Această constatare rezultă din informaţia prezentată în Tabelul 3, din care se observă că nivelurile indicatorilor ratei de lichiditate generală, rata de lichiditate rapidă sunt inferioare nivelurilor recomandate, ceea ce permite de a constata că plăţile efectuate de către I P. Teatrul National de Opera şi Balet ”Maria Bieşu” se confruntă cu dificultăţi aferente achitării datoriilor curente.

 

Tabelul 3

 

Analiza indicatorilor de lichiditate ale I.P. Teatrul National de Opera şi Balet ”Maria

   

Indicatori

La finele anului 2022 (lei)

La finele anului 2023 (lei)

Nivelul

recomandat

Active circulante

10 127 150,00

9 205 798,00

 

Datorii curente

11 362 296,00

15 572 683,00

 

Rata de lichiditate generală ( Rlg) = active circulante/ datorii curente

0,89

0,59

2-2,5

Active circulante

10 127 150,00

9 205 798,00

 

Stocuri

6 477 202,00

6 098 472,00

 

Datorii curente

11 362 296,00

15 572 683,00

 

Rata de lichiditate rapidă (redusă) (Rlr)= active circulante-stocuri/ datorii curente)

0,32

0,20

0,7 - 0,8

Numerar şi documente băneşti

2 460 429,00

1 651 349,00

 

Datorii curente

11 362 296,00

9 205 798,00

 

Rata de lichiditate imediată (Rli)= Numerar/datorii curente

0,22

0,18

0,20-0,25

*Rata de lichiditate generală = Active circulante/Datorii curente

Acest indicator presupune compararea activelor curente cu datoriile curente. Sensul economic - dacă entitatea dispune de active curente suficiente pentru achitarea datoriilor curente în suma deplină. Intervalul optim recomandat constituie 2-2,5. Rata de lichiditate generală micsorată cu 0,30 (de la 0,89 la fmele anului 2022 până la 0,59 la finele anului 2023). Astfel rata de lichiditate generală pentru anul 2023 nu se încadrează în intervalul optim (2-2,5). Acest fenomen negativ se explică prin faptul că ritmul creşterii datoriilor curente nu depăşesc ritmul creşterii activelor circulante. Neajunsul ratei de lichiditate generală sunt următoarele: nu se ţine cont de structura activelor circulante. Activele pot avea o dimensiune suficienta, dar o structură inadecvată, deoarece mijloacele băneşti, creanţele sunt mai uşor disponibile pentru stingerea datoriilor decât stocurile de mărfuri şi materialele.

*Rata de lichiditate relativă (redusă = Activ circulant - Stocuri/Datorii curente)

Acest indicator reflectă cota datoriilor curente pe care entitatea este capabilă să le achite prin mobilizarea mijloacelor băneşti, investirilor şi creanţelor. Intervalul optim recomandat constituie 0,7-0,8. Rata de lichiditate relativă micsorată cu 0,12 (de la 0,32 la finele anului 2022 până la

 

0,20 la finele anul 2023). Astfel rata de lichiditate relativă pentru anul 2022 şi pentru anul 2023 nu se încadrează în intervalul optim (0,7-0,8 dar nu mai mare de 1). Din cauza micsorării valorii activelor circulante şi a descresterii valorii stocurilor în condiţiile majorării datoriilor curente a scăzut şi rata de lichiditate relativă.

 

*Rata de lichiditate imediată = Numerar/Datorii curente

Acest indicator caracterizează cota datoriilor pe termen scurt pe care entitatea este capabilă să le achite imediat utilizând mijloacele băneşti disponibile la moment. Intervalul optim recomandat constituie 0,2-0,25. Rata de lichiditate imediată diminuată cu 0,04 (de la 0,22 lafinele anului 2022 până la 0,18 la finele anul 2023). Astfel rata de lichiditate imediată pentru anul 2023 nu se încadrează în intervalul optim (0,2-0,25) recomandat, demonstrând evoluţia negativă în urma reducerii valorii mijloacelor băneşti disponibile în condiţiile scăderii valorii datoriilor pe termen scurt.

Nivelul insuficient al coeficienţilor lichidităţii poate cauza un şir de consecinte negative, care necesită elaborarea deciziilor aferente gestiunii activelor curente şi a măsurilor de însănătosire financiară.

Evoluţia rentabilitătii, care reprezintă un indicator al eficienţii ce exprimă capacitatea entităţii de a câstiga profit este prezentat în Tabelul 4.

Tabelul 4

Aprecierea dinamicii rentabilităţii veniturilor din vânzări, rentabiliţăţii activelor şi a
capitalului propriu ale I.P. Teatrul National de Opera şi Balet ”Maria Bieşu”

 

Indicatori

La finele anului 2023

Venituri din vinzari (lei)

65 976 846,00

Profitul brut (lei)

2 493 298,00

Rentabilitatea vânzărilor (%)

3,78

Profitul (pierderea până la impozitare) (lei)

- 6 382 056,00

Valoarea activelor la începutul anului (lei)

91 636 026,00

Valoarea activelor la sfârşitul anului (lei)

90 033 265,00

Valoarea medie a activelor (lei)

90 834 645,50

Rentabilitatea activelor (%)

- 7,03

Profitul până la impozitare (lei)

- 6 382 056,00

Profitul net (lei)

- 6 382 056,00

Valoarea capitalului propriu la începutul anului (lei)

21 465 930,00

Valoarea capitalului propriu la sfârşitul anului (lei)

15 652 784,00

Valoarea medie a capitalului propriu (lei)

18 559 357,00

Rentabilitatea capitalului propriu (lei)

- 0,34

 

Nivelul rentabilităţii veniturilor din vânzări, calculat în baza profitului brut a constituit în anul 2023 - 3,78%, adică, la fiecare leu venituri din vânzări - entitatea a câştigat 3 lei 78 bani profit brut. Acest indicator reflectă cât de efectiv gestionează instituţia vânzările, costurile şi preţurile de vânzare al serviciilor prestate, pentru că scopul oricărei entităţi îl constituie majorarea volumului vânzărilor în vederea obţinerii unui profit cât mai mare.

Rentabilitatea activelor a atins un nivel negativ în mărime de (7,03%) din cauza pierderilor nete constatate în anul 2023. Ceea ce înseamnă că la fiecare leu active entitatea, obţine în medie 7 lei 03 bani pierdere până la impozitare şi utilizează neeficient activele sale. De eficienţa utilizării resurselor economice depinde capacitatea entităţii de a supravieţui sub aspect financiar, de a atrage mijloace băneşti şi de a achita datoriile în termenii stabiliţi.

Entitatea a înregistrat pe parcursul anului 2023 rentabilitatea capitalului propriu în valoarea negativă de (0,34%). Instituţia a obţinut 0,34 bani pierderi nete. Prin prisma acestui indicator se va verifca consumul resurselor financiare şi utilizarea lor într-un mod suficient de eficient pentru a obţine rezultatul financiar, care va asigura finanţarea investiţiilor necesare şi rambursarea datoriilor întreprinderii.

II. Indicatorii nefinanciari de performanţă, relevanţi pentru activitatea entităţii.

Activitatea I.P. Teatrul National de Opera şi Balet ”Maria Bieşu”, desfăşurată în anul 2023, este apreciată nu doar din punct de vedere financiar, dar şi din perspectiva relaţiei ei cu clienţii, a proceselor economice interne care au loc în cadrul entităţii, precum şi din punct de vedere al învăţării şi creşterii/dezvoltării. Aceste aspecte ale activităţii entităţii sunt apreciate şi prezentate în următorul program de activitate pentru anul 2023.

Astfel, în anul 2023 au fost prezentate 53 spectacole şi concerte, prezentate în Tabelul 5 după cum urmează:

Tabelul 5

Informaţii privind prezentarea spectacolelor şi obţinerea veniturilor din vânzarea biletelor

teatrale -concertistice

 

Denumirea spectacolului, regizor

Anul

montării

Nr.

Incasări din vânzarea

Baletul „Spărgătorul de Nuci”, de Piotr Ceaikovski, coregrafia Iurii Grigorovici

1998

4

506 200.00

Opera „La Boheme” de Giacomo Puccini, regie Rodica Picireanu

2017

2

63 000.00

Opera „Elixirul Dragostei” de Gaetano Donizetti, regie Ludmila Alioşina

2009

2

42 600.00

 

Opera „Traviata” de Giuseppe Verdi, regie Eleonora Constantinov

1978

3

154 500.00

Baletul „Lacul Lebedelor” de Piotr Ceaikovski, coregrafia Marius Petipa şi Lev Ivanov

1982

2

304 500.00

Opera „Paiaţe” de Ruggerio Leoncavallo, regie Eugen Platon

1992

2

65 100.00

Opera „Rigoletto” de Giuseppe Verdi, regie Andrea Battistini

2016

2

97 600.00

Opera „Cavalleria Rusticana” de Pietro Mascagni, regie Rodica Picireanu

2022

2

51 950.00

Opera „Turandot” de Piotr Ceaikovski, regie Eugen Platon

1984

2

152 450.00

Baletul „Gizelle” de Adolph Adam, coregrafia Marius Petipa

1985

1

140 150.00

Baletul „Frumoasa din Pădurea Adormită” de Piotr Ceaikovski, coregrafia Marius Petipa

1989

2

2 77 800.00

Opera „Carmen” de Georges Bizet, regie Mihai Timofti

2000

2

193 400.00

Opera „Aida” de Giuseppe Verdi, regie Mihai Timofti

2005

1

51 335,00

Opera „Tosca” de Giacomo Puccini, regie Eugen Platon

1989

3

233 350.00

Opera „Madama Butterfly” de Giacomo Puccini, regie Eugen Platon

1986

2

152 250.00

Opera „Nabucco” de Giuseppe Verdi, regie Eleonora Constantinov

1992

1

55 250.00

Opera „Norma” regie Janette Aster

1975

1

38 850.00

Opera „Macbeth” regie Andrea Battistini

2017

2

146 850.00

Baletul „La Sylphide” coregraf-coordonator Anastasia Homiţcaia

2023

5

583 650.00

Baletul „Don Quijote” coregrafia Alexandr Gorski

1986

1

169 050.00

Baletul “Coppelia” coregrafia Marius Petipa şi Enrico Cecchetti

1984

1

137 500.00

Baletul „Alba ca Zapada şi cei şapte pitici” Restabilire coregrafie Tamara Podaruev

2012

2

254 450.00

Gala de Opera şi Balet de Ziua Europei, regie Rodica Picireanu

2023

1

32 650.00

Divertisment Coregrafic

2023

1

74 600.00

Concertul de Gala a Festivalului „Maria Biesu”

2023

1

161 200.00

Cei cu inima Română

2023

1

8 650.00

Gala de Revelion

2023

2

470 850.00

Concursul Internaţional „Maria Cebotari”, etapa finală

2023

1

3 500.00

 

Concursul Internaţional „Maria Cebotari”, Gala Laureaţilor

2023

1

7 550.00

Total

 

53

4 630 785.00

1. Din mformaţiile prezentate în tabelul 5, rezultă că pe parcursul anului 2023, Instituţia Publică Teatrul National de Operă şi Balet „Maria Bieşu” a organizat şi desfaşurat 53 de spectacole de operă şi balet. Valoarea veniturilor provenite din vânzarea biletelor aferente prezentării spectacolelor desfăşurate, constituie 4 630 785 lei cu cota de 7,0% din venitul total.

Situaţia aferentă gradului de ocupare a sălii de spectacole pentru anul 2023 este redată în Tabelul 6 după cum urmează:

   

Perioada

Numărul

biletelor

realizate

(nr.)

Capacitatea ocupării salii de spectacole (nr.)

Numărul de

spectacole

(nr.)

Total capacitatea ocupării salii de spectacole (nr)

Gradul de ocupare a sălii de spectacole (%)

Ianuarie

4166

1069

6

6414

65

Februarie

4109

1069

8

8552

48

Martie

2316

1069

5

5345

43

Aprilie

2494

1069

5

5345

47

Mai

2281

1069

6

6414

36

Iunie

 

 

 

 

 

Iulie

 

 

 

 

 

Septembrie

3733

1069

6

6414

58

Octombrie

1941

1069

6

6414

30

Noiembrie

1920

1069

5

5345

36

Decembrie

3564

1069

6

6414

56

Total

26 524

 

53

 

 

Gradul de ocupare a sălii de spectacole variază în dependenţă de numărul biletelor realizate, numărul de spectacole de balet şi operă prezentate. Instituţia Publică Teatrul National de Operă şi Balet „Maria Bieşu’’ a prezentat în luna ianuarie 2023 patru spectacole de balet şi două spectacole de operă pentru 4166 de spectatori. La capacitatea sălii de 6414 locuri (pentru 6 spectacole) gradul de ocupare constituie 65,0%. In luna februarie 2023, entitatea a prezentat trei spectacole de balet şi cinci spectacole de operă pentru 4109 de spectatori. Această cifră racordată la capacitatea sălii de 8552 locuri (pentru 8 spectacole) denotă un grad de ocupare de 48,0 %. O situaţie similară se

 

constată şi în luna aprilie 2023, când entitatea a prezentat trei spectacole de balet şi două spectacole de operă, unde s-a înregistrat un grad de ocupare de 47,0 %, circa 2494 de spectatori din capacitatea sălii de 5345 locuri (pentru 5 spectacole). Pentru perioada anului 2023 institutia a constatat un grad redus de ocupare a sălii de spectacole în mărime de 46,5% în raport cu capacitatea sălii.

Pe parcursul anului 2023 au fost încheiate contracte dintre I.P. Teatrul National de Operă şi Balet „Maria Bieşu’’” şi entităţi intemaţionale privind desfăsurarea spectacolelor de operă şi balet prezentate în tabelul 7.

Tabelul 7

Informaţii privind contractele încheiate cu entităţile internaţionale privind
prezentarea spectacolelor de operă şi balet pentru anul 2023

 

Nr.

Denumirea

entităţii

Nr

contractului

Data

contractului

Perioada

contractului

Obiectul

contractului

Numarul de spectacole efectiv prezentate

1

Leonor

Gago

109/1

10.06.2022

21.12.2022-

09.01.2023

Balet Giselle

5

2

Leonor

Gago

269

13.12.2022

20.12.2022-

03.01.2023

Turneu de Crăciun - orchestra

2

3

Leonor

Gago

17

17.01.2023

23.02.2023-

04.04.2023

Bărbierul din Sevilia

17

4

Senbla Ltd

267/1

08.12.2023

01.01.2023-

15.05.2023

Madama Butterfly, La Boema, Aida

25

5

Leonor

Gago

141

19.07.2023

22.09.2023

Turandot

1

6

Vicard

Studio

217

19.07.2023

30.09.2023

La Sylphide

1

7

MTM

Belgia

151

29.08.2023

01.10.2023-

08.10.2023

Lacul Lebedelor

5

8

Leonor

Gago

139

19.07.2023

27.10.2023-

03.12.2023

Traviata, Norma

16

9

Leonor

Gago

140

19.07.2023

21.12.2023-

09.01.2024

Frumoasa adormita, La Sylphide

8

10

Ovation

Events

GmbH

231

09.10.2023

22.11.2023-

25.04.2024

Lacul Lebedelor, Giselle, Frumoasa adormita, Spărgătorul de Nuci.

21

11

Senbla Ltd

227/1

27.09.2023

20.12.2023-

15.05.2024

Madama Butterfly, Traviata, Carmen

 

 

 

 

Total

 

 

101

 

II. Perspectivele strategice de dezvoltare pe termen scurt, mediu şi lung asupra evoluţiei desfasurării evenimentelor cultural - artistice în cadrul Instituţiei Publice Teatrul National de Operă şi Balet „Maria Bieşu’’.

 

  • Viziunea strategică a Instituţiei Publice Teatrul Naţional de Operă şi Balet ”Maria Bieşu” pentru anul 2024 cuprinde un program ambiţios şi diversificat, conceput să asigure excelenţa în domeniul artelor spectacolului şi să contribuie semnificativ la îmbogăţirea vieţii culturale, atât la nivel naţional cât şi internaţional. In baza autonomiei în elaborarea programului de creaţie şi repertoriului, instituţia îşi propune să ofere o gamă variată şi dinamică de spectacole, respectând angajamentul de a prezenta lunar minim 3 titluri de operă şi 3 titluri de balet, în zilele de joi şi duminică, pentru a asigura diversitatea şi calitatea ofertei culturale.
  • Activităţile planificate pentru anul 2024 includ organizarea şi desfăşurarea a minim 72 de spectacole de operă şi balet, restabilirea şi prezentarea unor opere clasice şi contemporane, precum şi organizarea de festivaluri importante, cum ar fi Festivalul „DescOperă” şi Festivalul Internaţional de Operă şi Balet „Maria Bieşu”, ediţia a XXXIII-a. Aceste evenimente reprezintă nu doar momente de înaltă ţinută artistică, dar şi puncte de întâlnire pentru artişti consacraţi şi talentaţi din ţară şi de peste hotare, contribuind la schimbul cultural şi la promovarea artei spectacolului la nivel internaţional.
  • Colaborarea strânsă cu Ministerul Culturii în organizarea evenimentelor majore, precum turneele naţionale şi internaţionale, subliniază angajamentul instituţiei faţă de alinierea la politicile culturale naţionale şi promovarea culturii moldoveneşti pe plan internaţional. Turneele de operă şi balet în Olanda şi Belgia, Gala ”Maria Cebotari” şi Festivalul de Muzică Clasică „DescOperă” sunt câteva dintre punctele culminante ale calendarului cultural pentru anul 2024, marcând atât omagierea moştenirii artistice, cât şi promovarea muzicii clasice într-un cadru natural unic.
  • Pe termen scurt, aceste iniţiative vizează consolidarea prezenţei culturale a instituţiei şi îmbogăţirea ofertei artistice. Pe termen mediu şi lung, strategia include extinderea colaborărilor internaţionale, dezvoltarea infrastructurii şi facilităţilor, şi implementarea de programe educaţionale şi de angajament comunitar, pentru a asigura sustenabilitatea şi inovaţia în domeniul artelor spectacolului.
  • In concluzie, viziunea strategică a Teatrului Naţional de Operă şi Balet ”Maria Bieşu” pentru anul 2024 şi dincolo de acest an reflectă un angajament profund faţă de excelenţa artistică, dezvoltarea culturală şi promovarea patrimoniului cultural naţional şi internaţional, contribuind astfel la îmbogăţirea continuă a peisajului cultural şi la formarea unui public divers şi informat.

 

 

Digitally signed by Dohotara Nicolae Date: 2024.05.29 15:38:48 EEST Reason: MoldSign Signature Location: Moldova

 

 

 

Nicolae Dohotaru

 

 

Jul
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Aug
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Sep
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Oct
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
«National Theatre of Opera and Ballet "Maria Biesu"»