Maria Biesu

ANUNŢ DE PARTICIPARE

Instituția Publică „Teatrul Naţional de Operă şi Balet Maria Bieşu” (în continuare Beneficiar) organizează un concurs de selectare a unei societăţi de Audit care va efectua auditul situaţiei financiare a instituției pentru anul 2022.

Vă invităm să participaţi la concurs, conform condiţiilor expuse în prezentul anunţ şi sarcinilor reflectate în Caietul de sarcini.

Scopul de bază al Beneficiarului constă în efectuarea auditului obligatoriu al situaţiei financiare anuale pentru anul 2022. Auditul se efectuează conform Standartelor Naţional de Audit (în continuare – S.N.A.) şi include sfectuarea testelor asupra tranzacţiilor şi/sau privind existenţa, proprietatea şi modul de evaluare a elementelor contabile ale entităţii.

Societatea de audit desemnată analizează sistemele contabile şi de control intern din cadrul instituţiei astfel încât să poată stabili dacă acestea sunt potrivite pentru a fi folosite ca bază pentru întocmirea situaţiilor financiare şi dacă entitatea a ţinut corect contabilitatea conform cerinţelor legislaţiei din domeniu.

Societatea de audit desemnată, întocmeşte contractul de audit/ scrisoarea de misiune, planifică auditul conform cerinţelor legislaţiei din domeniu, evaluează estimările semnificative a deciziilor conducerii privind întocmirea situaţiilor financiare, pentru stabilirea corespunderii politicilor contabile legislaţiei şi genului de activitate al entităţii, precum şi consecvenţa aplicării şi prezentării lor în mod adecvat, etc.

Documentele necesare de calificare:

copia certificatului de înregistrare (minim 10 ani de activitate în domeniu);

copia extrasului din registrul de stat al persoanelor juridice;

copia licenţei privind activitatea de audit general şi auditul instituţiilor financiare;

copia certificatului de înregistrare a subiectului impunerii la TVA (după caz);

copia certificatului de auditor cu experienţă minim 5 ani;

alte acte obligatorii ce reies din Caietul de Sarcini.

Toate documentele de calificare se prezintă în fotocopii. Corespunderea fotocopiilor documenmtelor cu originalele acestora se autentifică prin înscrierea pe fotocopia documentului a textului „Declar pe propria răspundere că fotocopia este identică cu originalul” şi prin semnătura conducătorului / persoanei împuternicite a acestuia şi se certifică prin aplicarea ştampilei operatorului economic. Ofertele care nu vor conţine documentele necesare de calificare vor fi respinse.

Criterii de calificare – cel mai mic preţ

Oferta se prezintă la adresa juridică (sediul) Beneficiarului:

MD 2012, Chişinău,

Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt 152,

I.P.”Teatrul Naţional de Operă şi Balet Maria Bieşu”,

Et.2, Anticamera.

Oferta mai poate fi expediată şi prin intermediul oficiului poştal sau prezentată de către curier la locul destinaţiei, dar nu mai târziu de termenul limită de depunere a ofertelor.

Fiecare ofertant prezintă doar o singură ofertă I.P.”Teatrul Naţional de Operă şi Balet Maria Bieşu”, însoţită de documentele de calificare.

Informaţii suplimentare la nr. de telefon: 022 244 190; 022 245 560;

http://tnob.md; e-mail: infotnob2@gmail.com

Termenul limită de depunere a ofertelor : 11.11.2022, ora 10:00

Iul
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Aug
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Sep
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Oct
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
«Teatrul Național de Operă și Balet Maria Bieșu»