Maria Biesu

"FIRST AUDIТ INTERNATIONAL" LLC

Chișinău, М. Kogălniceanu Street, 61-7; tel: 21-34-52, fax: 60-58-72

 

RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

Către persoanele responsabile си guvernanța și către conducerea

I.P. Teatrul National de Operei $i Balet "Maria Bieșu"

Raport cu privire la auditul Situațiilor Financiare Opinie

Am auditat situațiile financiare ale J.P. Teatrul National de Operă și Balet "Maria Bieșu"

(,,Entitatea"), care cuprind Ьilanµ.11 la data de 31 decembrie 2022 i situația de profit i pierdere, situația modificărilor capitalului propriu și situația fluxurilor de numerar aferente exercițiului încheiat la data respectiva, i notele la situațiile financiare, inclusiv un sumar al politicilor contaЬile semnificative.

In opinia noastră, Situațiile financiare ale LP. National de Operă și Balet "Maria Bieșu", pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2022 sunt întocmite, din toate punctele de vedere semnificative, in conformitate cu Standardele Naționale de Contabilitate ale Republicii Moldova cu aplicare din О1 ianuarie 2014, cu modificările i completările ulterioare.

Baza pentru opinia

Am desfășurat auditul nostru in conformitate cu Standardele Intonaționale de Audit (ISA-uri). Responsabilitățile noastre in baza acestor standarde sunt descrise detaliat in secțiunea "Responsabilitatea auditorului pentru auditul situațiilor financiare" din raportul nostru. Suntem independenți fata de Entitate, conform Codului Etic al Profesioniștilor Contabili (Codul IESBA) emis de Consiliul pentru Standardele Internaționale de Etica pentru Contabilii, coroborat cu cerințele etice relevante pentru auditul situațiilor financiare din Republica Moldova i ne-am

îndeplinit celelalte responsabilității etice, conform acestor cerințe i Codului IESBA. Credem ca

probele de audit ре care le-am obținut sunt suficiente i adecvate pentru а fumiza о baza pentru opinia noastră.

Aspectele cheie ale auditului

Aspectele cheie de audit sunt acele aspecte саге, in baza raționamentului nostru profesional, au avut сеа mai mare importanta pentru auditul Situațiilor Financiare din perioada curenta. Aceste aspecte au fost abordate in contextul auditului situațiilor financiare in ansamblu i in formarea

opiniei asupra acestora i nu oferim о opinie separata cu privire la aceste aspecte. In plus fata de

aspectul descris in secțiunea Baza pentru opinie, am determinat ca aspectele descrise mai jos reprezintă aspecte cheie de audit саге trebuie comunicate in raportul nostru.

In conformitate cu prevederile pct.7 SNC "Deprecierea activelor" Societatea trebuie sa determine la fiecare data de raportare daca exista sau nu indici ai deprecierii unui activ sau grupuri de active. Politicile Contabile а Entității pentru anul 2022 prevăd determinarea deprecierii activelor.

Conform р.12 din SNC "Deprecierea activelor" indiferent de faptul daca exista sau nu un indice al deprecierii, entitatea trebuie sa testeze activele anual pentru depreciere.

Contrar celor expuse anterior, Societatea nu а efectuat testarea pentru deprecierea activelor.

Reușind din cele expuse, Entitatea auditată trebuie sa includă modificări in procedurile interne de desfășurare urare а inventarierii anuale, luând in considerare procedura de desfășurare urare а testului de depreciere а activelor.

 

Alte informații

Conducerea este responsabilă de întocmirea Raportului conducerii in conformitate cu prevederile art. 23 din Legea contabilității ш. 287 din 15.12.2017.

Responsabilitatea noastră, in conformitate cu art. 23 alin. а) din Legea privind auditul situațiilor financiare ш. 271 din 15.12.2017, consta in а ne expune asupra Raportului conducerii, fapt care il descriem mai jos:

Informația inclusă in Raportul conducerii este coerenții си situa(iile financiare pentru exercițiul încheiată la 31.12.2022.

 

Responsabilitățile conducerii i ale persoanelor responsabile cu guvernanța pentru situațiile financiare

Conducerea este responsabilă de întocmirea i prezentarea fidela а situațiilor financiare in conformitate cu Standardele Naționale de Contabilitate а Republici Moldova cu aplicare din 01 ianuarie 2014, cu modificările i completările ulterioare i pentru acel control intern ре care conducerea îl considera necesar pentru а permite întocmirea de situații financiare lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de frauda, fie de eroare.

 

in întocmirea situațiilor financiare, conducerea este responsabilă pentru aprecierea capacitații Entității de a- i continua activitatea, prezentând, daca este cazul, aspecte referitoare la continuitatea activității i utilizând contabilitatea ре baza continuității activității, cu excepția cazului in care conducerea fie intenționează sa lichideze Entitatea sau sa oprească operațiunile, fie nu are nicio alta alternativa realista in afara acestora.

Persoanele responsabile cu guvernanta sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiara al Entității.

 

Responsabilitatea auditorului

Responsabilitatea noastră este de а exprima о opinie cu privire la aceste Situații financiare ре baza auditului efectuat.

 

Obiectivele noastre constau in obținerea unei asigurări rezonabilei privind măsura in care situațiile financiare, in ansamblu, sunt lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de frauda, fie de eroare, precum i in emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastră.

 

Asigurarea rezonabila reprezintă un nivel ridicat de asigurare, dar nu este о garanție а faptului ca un audit desfășurat in conformitate cu Standardele Internaționale de Audit va detecta întotdeauna о denaturare semnificativa, daca acesta exista.

Denaturările pot fi cauzate fie de frauda, fie de eroare i sunt considerate semnificative daca se

poate preconiza, in mod rezonabil, ca acestea, individual sau cumulat, vor influenta deciziile economice ale utilizatorilor, luate in baza acestor situații financiare.

 

 

 

Са parte а unui audit in conformitate cu Standardele internaționale de Audit, exercitam raționamentul profesional și menținem scepticismul profesional ре parcursul auditului. De asemenea:

Identificam $i evaluam riscurile de denaturare semnificativa а situațiilor financiare, cauzata fie de frauda, fie de eroare, proiectam $i executam proceduri de audit са răspuns la respectivele riscuri și obținem probe de audit suficiente $i adecvate pentru а furniza о baza pentru opinia noastră. Riscul de nedetectare а unei denaturări semnificative cauzate de frauda este mai ridicat decât cel de nedetectare а unei denaturări semnificative cauzate de eroare, deoarece frauda poate presupune 1ntelegeri secrete, fals, omisiuni intenționate, declarații false și evitarea controlului intern.

Înțelegem controlul intern relevant pentru audit, in vederea proiectării de proceduri de audit adecvate circumstanțelor, dar fără а avea scopul de а exprima о opinie asupra eficacității controlului intern al Entității.

Evaluam gradul de adecvare а politicilor contabile utilizate $i caracterul rezonabil al estimărilor contabile $i al estimărilor contabile și al prezentărilor aferente de informații realizate de către conducere.

Formulam о concluzie cu privire la gradul de adecvare а utilizării de către conducere а contabilități ре baza continuității activității și determinam, ре baza probelor de audit obținute, daca exista о incertitudine semnificativa cu privire lа evenimente sau condiții саге ar putea genera îndoieli semnificative privind capacitatea Entității de a-$i continua activitatea. In cazul in care concluzionam са exista о incertitudine semnificativa, trebuie sa atragem atenți in raportul auditorului asupra prezentărilor aferente din situațiile financiare sau, in cazul in care aceste prezentări sunt neadecvate, sa ne modificam opinia. Concluziile noastre se bazează ре probele de audit obținute plina la data raportului auditorului. Си toate acestea, evenimente sau condiții viitoare pot determina Entitatea sa nu 1$i mai desfășoare activitatea in baza principiului continuității activității.

Evaluam prezentarea, structura și conținutul general al situațiilor financiare, inclusiv al prezentărilor de informații, și măsura 'in care realizează prezentarea fidela.

Comunicam persoanelor responsabile cu guvernanta, printre alte aspecte, aria planificata și programarea în timp а auditului, precum $i principalele constatări ale auditului, inclusiv orice deficiente semnificative ale controlului intern, ре care le identificam ре parcursul auditului.

 

De asemenea, punem la dispoziția persoanelor responsabile cu guvernanta о declarație ca am respectat cerințele etice relevante privind independenta i са le-am comunicat toate relatiile i alte aspecte despre care s-ar putea presupune, 1n mod rezonabil, сă ne afectează independenta i, acolo unde este cazul, masurile de siguranța corespunzătoare.

 

Partenerul de misiune al auditului pentru care s-a 1ntocmit acest raport al auditorului independent este Marianna Lungu, auditor certificat.

Июл
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Авг
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сен
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Окт
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
«Национальный Театр Оперы и Балета "Мария Биешу"»