Maria Biesu

Data prezentării 30.05.2023 16:42:42
Entitatea: TEATRUL NATIONAL DE OPERA SI BALET MARIA BIESU I.P.
Cod CUIÎO: 2245817
Cod IDNO: 1004600007910
Sediul:
MD: 2012
Raionul(municipiul): 105, DDF BUIUCANI
Cod CUATM: 0120, SEC.BUIUCANI
Strada: Stefan cel Mare si Sfant bd. nr.152
Activitatea principală: R9001, Activitati de interpretare artistica (spectacole)
Forma de proprietate: 12, Proprietatea de stat
Forma organizatorico-juridică: 880, Instituţii publice
SITUAȚIILE FINANCIARE
pentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022
Anexe la SNC “Prezentarea situatiilor financiare” Aprobat de Ministerul Finantelor
al Republicii Moldova
Date de contact:
Telefon: +37322245088
WEB: www.tnob.md
E-mail: helenrebeja@gmail.com
Numele și coordonatele al contabilului-șef: Dl (dna) REBEJA ELENA Tel. 079670872
Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 485 persoane.
Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* DOHOTARU NICOLAE
             
                Unitatea de măsură: leu
BILANŢUL
la 31.12.2022
Anexa 1
Nr. cpt. Indicatori Cod rd. Sold la  
Începutul perioadei de gestiune Sfîrșitul perioadei de gestiune  
1 2 3 4 5  
  A C T I V        
Bitmap
 
         
A.            
  ACTIVE IMOBILIZATE
I. Imobilizări necorporale
       
     
    1. Imobilizări necorporale în curs de execuție 010      
    2. Imobilizări necorporale în exploatare, total 020 44284 48889  
    din care:
2.1. concesiuni, licențe și mărci
021      
    2.2. drepturi de autor și titluri de protecție 022 2339    
    2.3. programe informatice 023      
    2.4. alte imobilizări necorporale 024 41945 48889  
    3. Fond comercial 030      
    4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale 040      
    Total imobilizări necorporale
(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)
050 44284 48889  
    II. Imobilizări corporale        
    1. Imobilizări corporale în curs de execuție 060      
    2. Terenuri 070 57807800 57807800  
    3. Mijloace fixe, total 080 24569973 23652187  
    din care:
3.1. clădiri
081 24345109 23372113  
    3.2. construcții speciale 082 16842 10667  
    3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice 083 205795 268294  
    3.4. mijloace de transport 084      
    3.5. inventar și mobilier 085      
    3.6. alte mijloace fixe 086 2227 1113  
    4. Resurse minerale 090      
    5. Active biologice imobilizate 100      
    6. Investiții imobiliare 110      
    7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale 120      
    Total imobilizări corporale
(rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)
130 82377773 81459987  
    III. Investiții financiare pe termen lung        
    1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate 140      
  2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total 150      
din care:
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate
151      
2.2 împrumuturi acordate părților afiliate 152      
2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare 153      
2.4 alte investiții financiare 154      
Total investiții financiare pe termen lung
(rd.140 + rd.150)
160      
IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate        
1. Creanțe comerciale pe termen lung 170      
2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung 180      
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare 181      
3. Alte creanțe pe termen lung 190      
4. Cheltuieli anticipate pe termen lung 200      
5. Alte active imobilizate 210      
Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate
(rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)
220      
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE
(rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)
230 82422057 81508876  
B. ACTIVE CIRCULANTE
I. Stocuri
       
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată 240 6774365 6477202  
2. Active biologice circulante 250      
3. Producția în curs de execuție 260      
4. Produse și mărfuri 270      
5. Avansuri acordate pentru stocuri 280      
Total stocuri
(rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)
290 6774365 6477202  
II. Creanțe curente și alte active circulante        
1. Creanțe comerciale curente 300   408403  
2. Creanțe ale părților afiliate curente 310      
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare 311      
3. Creanțe ale bugetului 320 1 1  
  4. Creanțele ale personalului 330 738 14465  
5. Alte creanțe curente 340 575774 743146  
6. Cheltuieli anticipate curente 350 9254 7494  
7. Alte active circulante 360 22340 16010  
Total creanțe curente și alte active circulante
(rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)
370 608107 1189519  
III. Investiții financiare curente        
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate 380      
2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total 390      
din care:
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate
391      
2.2. împrumuturi acordate părților afiliate 392      
2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare 393      
2.4. alte investiții financiare în părți afiliate 394      
Total investiții financiare curente
(rd.380 + rd.390)
400      
IV. Numerar și documente bănești 410 1860188 2460429  
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE
(rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)
420 9242660 10127150  
TOTAL ACTIVE
(rd.230 + rd.420)
430 91664717 91636026  
  P A S I V        
C. CAPITAL PROPRIU
I. Capital social și neînregistrat
       
1. Capital social 440      
2. Capital nevărsat 450 (
)
(
)
 
3. Capital neînregistrat 460      
4. Capital retras 470 (
)
(
)
 
5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate 480 49691677 49691677  
Total capital social și neînregistrat
(rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)
490 49691677 49691677  
II. Prime de capital 500      
         
  III. Rezerve        
1. Capital de rezervă 510      
2. Rezerve statutare 520      
3. Alte rezerve 530      
Total rezerve
(rd.510 + rd.520 + rd.530)
540      
IV. Profit (pierdere)        
1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți 550 X -4254  
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți 560 -21569967 -21569967  
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune 570 X -6651526  
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune 580 X (
)
 
Total profit (pierdere)
(rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)
590 -21569967 -28225747  
V. Rezerve din reevaluare 600      
VI. Alte elemente de capital propriu 610 1000000    
TOTAL CAPITAL PROPRIU
(rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)
620 29121710 21465930  
D. DATORII PE TERMEN LUNG        
1. Credite bancare pe termen lung 630      
2. Împrumuturi pe termen lung 640      
din care:
2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni
641      
inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile 642      
2.2. alte împrumuturi pe termen lung 643      
3. Datorii comerciale pe termen lung 650      
4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung 660      
inclusiv: datorii aferente intereselor de participare 661      
5. Avansuri primite pe termen lung 670      
6. Venituri anticipate pe termen lung 680   1000000  
7. Alte datorii pe termen lung 690 57807800 57807800  
TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG
(rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)
700 57807800 58807800  
           
E. DATORII CURENTE        
1. Credite bancare pe termen scurt 710      
2. Împrumuturi pe termen scurt, total 720      
din care:
2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni
721      
inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile 722      
2.2. alte împrumuturi pe termen scurt 723      
3. Datorii comerciale curente 730 670118 2312672  
4. Datorii față de părțile afiliate curente 740      
inclusiv: datorii aferente intereselor de participare 741      
5. Avansuri primite curente 750 313734 342976  
6. Datorii față de personal 760 2406408 2753282  
7. Datorii privind asigurările sociale și medicale 770 1061238 2353688  
8. Datorii față de buget 780 273415 465764  
9. Datorii față de proprietari 790      
10. Venituri anticipate curente 800   3080000  
11. Alte datorii curente 810 10294 53914  
TOTAL DATORII CURENTE
(rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)
820 4735207 11362296  
F. PROVIZIOANE        
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților 830      
2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clienților 840      
3. Provizioane pentru impozite 850      
4. Alte provizioane 860      
TOTAL PROVIZIOANE
(rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)
870      
TOTAL PASIVE
(rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)
880 91664717 91636026  
SITUAŢIA DE PROFIT ŞI PIERDERE
de la 01.01.2022 pînă la 31.12.2022
Anexa 2
Indicatori Cod rd. Perioada de gestiune  
    precedenta curenta  
1 2 3 4  
Venituri din vînzări, total 010 42528671 64012120  
din care:
venituri din vînzarea produselor și mărfurilor
011      
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor 012 36798930 57323403  
venituri din contracte de construcție 013      
venituri din contracte de leasing 014 5729741 6688717  
venituri din contracte de microfinanţare 015      
alte venituri din vînzări 016      
Costul vînzărilor, total 020 27201886 50780171  
din care:
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vîndute
021      
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților 022 27201886 50780171  
costuri aferente contractelor de construcție 023      
costuri aferente contractelor de leasing 024      
costuri aferente contractelor de microfinanţare 025      
alte costuri aferente vînzărilor 026      
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020) 030 15326785 13231949  
Alte venituri din activitatea operațională 040 6144 23797  
Cheltuieli de distribuire 050 61708 0  
Cheltuieli administrative 060 17475015 19739209  
Alte cheltuieli din activitatea operațională 070 143747 101050  
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070) 080 -2347541 -6584513  
Venituri financiare, total 090 3013 883913  
din care:
venituri din interese de participare
091      
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate 092      
venituri din dobînzi 093      
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate 094      
         
venituri din alte investiții financiare pe termen lung 095      
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate 096      
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente 097      
venituri din ieșirea investițiilor financiare 098      
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă 099 3013 883913  
Cheltuieli financiare, total 100 687 950926  
din care:
cheltuieli privind dobînzile
101      
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate 102      
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente 103      
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare 104      
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă 105 687 950926  
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100) 110 2326 -67013  
Venituri cu active imobilizate și excepționale 120      
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale 130      
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130) 140      
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140) 150 2326 -67013  
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150) 160 -2345215 -6651526  
Cheltuieli privind impozitul pe venit 170      
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170) 180 -2345215 -6651526  
SITUAŢIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU
de la 01.01.2022 pînă la 31.12.2022
Anexa 3
Nr. d/o Indicatori Cod rd Sold la începutul perioadei de gestiune Majorări Diminuări Sold la sfîrşitul perioadei de gestiune  
1 2 3 4 5 6 7  
I. Capital social și neînregistrat            
1. Capital social 010          
2. Capital nevărsat 020 (
)
(
)
(
)
(
)
 
             
  3. Capital neînregistrat 030          
4. Capital retras 040 (
)
(
)
(
)
(
)
 
5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate 050 49691677     49691677  
Total capital social și neînregistrat
(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)
060 49691677     49691677  
II. Prime de capital 070          
III. Rezerve            
1. Capital de rezervă 080          
2. Rezerve statutare 090          
3. Alte rezerve 100          
Total rezerve
(rd.080 + rd.090 + rd.100)
110          
IV. Profit (pierdere)            
1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți 120 X 70593 74847 -4254  
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți 130 -21569967     -21569967  
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune 140 X   6651526 -6651526  
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune 150 X (
)
(
)
(
)
 
Total profit (pierdere)
(rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)
160 -21569967 70593 6726373 -28225747  
V. Rezerve din reevaluare 170          
VI. Alte elemente de capital propriu 180 1000000   1000000 0  
  Total capital propriu
(rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)
190 29121710 70593 7726373 21465930  
SITUAŢIA FLUXURILOR DE NUMERAR
de la 01.01.2022 pînă la 31.12.2022
Anexa 4
Indicatori Cod rd Perioada de gestiune  
precedentă curentă  
1 2 3 4  
Fluxuri de numerar din activitatea operațională        
Încasări din vînzări 010 45838080 70797514  
         
Plăți pentru stocuri și servicii procurate 020 7977796 15528043  
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală 030 34858596 38243265  
Dobînzi plătite 040      
Plata impozitului pe venit 050      
Alte încasări 060 98474 1178275  
Alte plăți 070 2599990 17584017  
Fluxul net de numerar din activitatea operațională
(rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)
080 500172 620464  
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții        
Încasări din vînzarea activelor imobilizate 090      
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate 100      
Dobînzi încasate 110      
Dividende încasate 120      
inclusiv: dividende încasate din străinătate 121      
Alte încasări (plăți) 130      
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții
(rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)
140      
Fluxuri de numerar din activitatea financiară        
Încasări sub formă de credite și împrumuturi 150      
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor 160      
Dividende plătite 170      
inclusiv: dividende plătite nerezidenților 171      
Încasări din operațiuni de capital 180      
Alte încasări (plăți) 190      
Fluxul net de numerar din activitatea financiară
(rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)
200      
Fluxul net de numerar total
(± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)
210 500172 620464  
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile) 220 874 -20223  
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune 230 1359142 1860188  
Sold de numerar la sfîrşitul perioadei de gestiune
(± rd.210 ± rd.220 + rd.230)
240 1860188 2460429  
Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)
Июл
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Авг
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сен
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Окт
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
«Национальный Театр Оперы и Балета "Мария Биешу"»